ZAŠTO JE CULTURAL FIT SAVRŠEN ZA KARIJERNO VOĐENJE?

U kompanijama sa mnogo zaposlenih nije lako pratiti individualno napredovanje svih timova, a kamoli pojedinca u okviru svakog tima.

Zato se treninzi i obuke obično ogranizuju na nivou čitave kompanije ili timova ne fokusirajući se na specifične potencijale i karakteristike pojedinaca.

Nekom ko pokazuje sjajnu inovativnost na radnom mestu, ne treba trening iz iste. Na godišnjem nivou obuke i treninzi mogu da predstavljaju značajna ulaganja, a da rezultati naprosto izostanu, jer se primenjuju na pogrešnom mestu.

Pored toga, jedan od najvećih izazova u savremenom kompetitvnom poslovanju jeste stvaranje timova koji uspešno funkcionišu.

To podrazumeva mnogo činalaca, pa zaposleni koji pojedinačno imaju jake performanse često uopšte ne mogu da funkcionišu kao tim.

Zato je važno naći psihološke profile koji se savršeno uklapaju i nadopunjuju.

Cultural Fit je brz i lak način da profilišete svoje zaposlene i na taj način im obezbedite savršeno mesto u savršenom timu, obuke i treninge koji odgovaraju baš njihovim potrebama, najbolji način za njihovo napredovanje, ali takođe da i vi kao HR postanete svesni najslabijih karika u timskom radu.

I to je samo početak.

KAKO CULTURAL FIT PROFILIŠE ZAPOSLENE?

Cultural Fit je koncipiran tako da predstavlja pokazatelje 8 osobina, koje su se pokazale kao značajne u proceni i selekciji zaposlenih u različitim oblastima.

Instrument je namenjen merenju 8 različitih obrazaca u ponašanju ljudi i sadrži 174 pitanja koja su raspoređena u osam skala i koja zapravo predstavljaju opise uobičajenih situacija, uz sedmostepenu skalu za odgovaranje.

Može se zadavati individualno ili grupno. Predviđeno vreme za popunjavanje online testova nije ograničeno, ali u proseku iznosi od 45 minuta do sat vremena.

KAKO CULTURAL FIT RADI U VAŠOJ KOMPANIJI?

Umesto da potrošite stotine sati u razgovorima i analizi svojih zaposlenih, pošaljete svim zaposlenima ili samo željenim kandidatima poziv za online testiranje.

Nakon što kandidati završe testiranje, u roku od 24 sata vaš HR tim dobija listu sa rezultatima svih testiranih pojedinaca.

Listu vi možete dodatno prilagoditi svojim potrebama tako da što ćete izdvojiti ili naglasiti osobine koje smatrate za najadekvatnije željenim pozicijama ili timovima.

Kada izaberete cilj koji želite da ostvarite, bilo to kreiranje savršenog tima, biranje kandidata za lidersku poziciju, ili jednostavno poređenje njihovih potencijala, dobijate i stručnu analizu psihologa za željeni cilj.

Na taj način, za nepunih 48 sati od polaganja testa, vi ćete moći da imate mnogo jasniju sliku o svojim zaposlenima i kako da zajedno sa njima ostvarite željeni rezultat.

ŠTA SU PREDNOSTI CULTURAL FIT-a?

Cultural Fit je kreiran tako da ciljano meri određene osobine koje su se pokazale kao veoma relevantne i prediktivne za dobro obavljanje posla.

Korišćeni koncepti osobina su unapređeni kako bi u potpunosti bili u skladu sa savremenim tendencijama.

Pitanja u online testovima zajedno sa odgovorima formiraju mini scenarija koja ispitanika postavljaju u situaciju “ovde i sada” i isključivo mere način reagovanja u aktuelnom vremenu i situacionom kontekstu.

Zahvaljujući konstrukciji pitanja vrlo lako se neutrališe tendencija davanja društveno poželjnih odgovora.

Proces popunjavanja instrumenta relativno kratko traje i zahvaljujući pitanjima u formi scenarija održava se pažnja ispitanika i time eliminiše tendencija odgovaranja po automatizmu ili tipskog odgovaranja.

Ako se mere zajedno, svi konstrukti u instrumentu govore o visoko funkcionalnim osobama.

ZAŠTO JE CULTURAL FIT JEDINSTVENA PONUDA NA TRŽIŠTU?

Cultural Fit je potpuno nov i unikatan instrument, čije je online testove osmislio i razvio Centar za primenjenu psihologiju u okviru Društva psihologa Srbije.

U njegovom kreiranju nisu korišćena postojeća i na našem tržištu često adaptirana rešenja, već su testovi posebno kreirani sa jasno definisanim ciljem.

Online testovi su takođe prošli proces verifikacije na ciljnoj grupi od nekoliko stotina kandidata.

Rezultate testa za svakog ispitanika stručno analizira i izvlači psiholog vodeći se krajnjim zahtevima klijenta.